Skip to main content
search
0

Retourneren

Ben je als consument niet tevreden over je bestelling of heb je je bedacht? Jammer, maar dat kunnen we rechtzetten.

14 dagen retourtermijn

Als je goederen bij ons koopt, heb je als consument gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs van de goederen terug.

Hoe stuur ik een product terug?

 1. Contacteer ons binnen 14 dagen door een e-mail te sturen naar info@cardetail.be.
 2. Vermeld in deze e-mail het bestellingsnummer en het artikel dat je wenst terug te sturen.
 3. Verpak het product zorgvuldig in een doos met opvulmateriaal.
 4. Voeg een kopie van de bestelling of de factuur samen met het product toe aan de doos.
 5. Breng het pakket naar een postkantoor en verstuur het naar ons adres.

Retouradres

CARDETAIL
t.a.v. Retouren
Toekomststraat 6E
3960 Bree
België

Retourkosten

Het retourneren van producten of bestellingen is voor eigen rekening. Indien de fout (zoals bijvoorbeeld een defect) bij ons ligt, dan sturen wij je een etiket om het artikel terug te sturen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen zodat we dit op een correcte manier kunnen afhandelen.

Uitzonderingen

 • Wij aanvaarden enkel producten in ongeopende verpakking en ongebruikte staat.
 • Microvezel, polijstpads en dergelijke artikelen dienen niet in aanraking te komen met vloeistoffen of chemicaliën en worden enkel aanvaard in ongebruikte en ongewassen staat.
 • CARDETAIL is niet aansprakelijk voor schade en verloren pakketten tijdens het retourtransport. Zorg daarom altijd voor een goede verpakking.

Beschadigde transportverpakking

Wanneer je aan de buitenkant van het pakket ernstige beschadigingen ziet, neem de zending dan niet aan en vraag aan de bezorger om hier melding van te maken. Wanneer je het pakket al hebt aangenomen en alsnog een beschadigde transportverpakking constateert, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze klantenservice via info@cardetail.be. Fotografeer de beschadiging met je mobiel en stuur deze als bijlage per e-mail naar ons op. Hiermee help je ons enorm en kunnen wij snel een passende oplossing bieden. We kunnen enkel een schadeclaim indienen bij de transportdienst binnen een maximum van 5 dagen. Voor het indienen van een schadeclaim hebben wij enkele foto’s nodig die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • (1) Een foto van het volledige pakket.
 • (2) Een foto van het pakket waarbij het pakketlabel zichtbaar is.
 • (3) Een foto van de schade aan de doos aan de buitenkant.
 • (4) Een foto van bovenaf genomen van het geopende pakket, waarbij de inhoud en de binnenverpakking van het pakket duidelijk zichtbaar zijn.
 • (5) Een foto van alle typen binnenverpakkingen die zijn meegestuurd in de verpakking.
 • (6) Een foto van de gehele omvang van het artikel.
 • (7) Een detailfoto van de specifieke schade aan het artikel.

Returns

Are you not satisfied with your order or have you changed your mind? No problem, we can rectify that.

14 days return period

If you buy goods from us, you as a consumer have the right to decide that you do not want to keep the goods within 14 days from the moment of delivery. Within 14 days after we have received your order back or you have indicated that you wish to cancel the agreement, we will refund you the full purchase price of the goods.

How do I return a product?

 1. Contact us within 14 days by sending an e-mail to info@cardetail.be.
 2. Please mention your order number and the item you want to return in this e-mail.
 3. Pack the product carefully in a box with padding material.
 4. Add a copy of the order or the completed return form along with the product to the box.
 5. Take the package to a post office and send it to our address.

Return address

CARDETAIL
Toekomststraat 6E
3960 Bree
België

Return costs (national/international)

Returning products or orders is for your own account. If the error (such as a wrong delivery or defect) lies with us, we will send you a label to return the item. Contact us about this so that we can handle this correctly. This only applies for national labels (Belgium). Please note that we are not able to provide international shipping labels.

Exceptions

 • We only accept products in unopened packaging and unused condition.
 • Microfiber, polishing pads and similar items should not come into contact with liquids or chemicals and are only accepted in unused and unwashed condition.
 • CARDETAIL is not liable for damage and lost packages during the return transport. Therefore always ensure good packaging.

Damaged shipping packaging

If you see damage on the outside of the package, do not accept the shipment and ask the delivery person to report this. If you have already accepted the package and still find a damaged transport packaging, please contact our customer service as soon as possible via info@cardetail.be. Photograph the damage with your mobile phone and send it to us as an attachment by e-mail. With this you help us enormously and we can quickly offer a suitable solution. We can only submit a claim to the transport service within a maximum of 5 days. To submit a claim, we need some photos that meet the following conditions:

 • A photo of the entire size of the package with the package label visible.
 • A photo taken from above of the opened package, clearly showing the contents and inner packaging material of the package.
 • A photo of all types of inner packaging material that are included in the packaging.
 • A photo of the entire size of the article.
 • A detailed photo of the specific damage to the item.
Close Menu